Terms of Use

1. Terms

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
   1. modify or copy the materials;
   2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
   3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;
   4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
   5. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the laws of the School Owner’s home jurisdiction without regard to its conflict of law provisions.

Servicevilkår

1. vilkår

Ved at tilgå denne skole, erklærer du dig enig i at være bundet til disse servicevilkår, alle tilføjelselige love og regulation, og at du er enig i at være ansvarlig for at overholde alle tilføjelige lokale love. Hvis du ikke er enig i dette, bedes du om at forlade siden, og ikke anvende den fremadrettet. Materialerne i denne skole er beskyttet af anvendelige copyright og varemærkelove.

2. brugerlicens

1. Tilladelse gives til midlertidigt at downloade en enkelt kopi af alle downloadelige materiale på skolens hjemmeside, til personlig, ikke kommercielt brug. Der gives en midlertidig licens, ikke til at en overførsel af titel, og under denne licens må du IKKE:

1. Modificerer eller kopiere materialerne;
2. Bruger dem til nogen former for kommercielt øjemed eller til offentlig fremvisning, uden forfatterners tilladelse;
3. Forsøge at bryde materialet ned og genskabe det, eller noget software der anvendes på skolen;
4. Fjerne nogen former for copyright eller lignende der er skrevet ind på materialet;
5. Overføre materialene til en anden person, eller spejle det over på en anden server.

2. denne licens vil automatisk ophøre, hvis du overtræder nogle af disse overstående vilkår. Den kan desuden trækkes tilbage af skolen (tricas) til enhver tid. Hvis licensen trækkes tilbage online, er du ansvarlig for at destruere ethvert downloadet materiale du har fået igennem kurset.

3. Afsigelser

Materialerne på skolens hjemmeside er tilbudt "som det er". Skolen giver ikke nogen garantier for at dette materiale ikke kan overtræde garantier udefrakommende, enten i form af vilkår eller brugbarhed til specielle formål. Derudover giver skolen ikke nogen garanti for nogen præcished i forhold til at brug af materialerne på dets hjemmeside, eller ligeledes i relation til sådan materialer, eller andre sider linket til denne side.

4. Begrænsninger

Det kan til ingen tid være skolens ansvar hvis der sker skader (inkluderende, uden begrænsning, skader ved tab af data eller profit, eller på grund af forretnings afbrydelse) som kommer på baggrund af ikke at kunne anvende skolens website, selv hvis skolen eller en autoriseret fra skolen er blevet noficeret verbalt eller på skrift omkring muligheden for denne skade. Fordi nogen lovmæssige områder ikke tillader begrænsinger på tildelte garantier, kan det være af disse begrænsninger ikke gælder dig.

5. Revisioner og rettelser

Materialerne som finde spå skolens hjemmeside kan indeholde tekniske, skrevne eller fotografiske fejl og mangler. Skolen garanterer ikke for at nogle af materialerne på hjemmesiden er præcise, komplete eller nutidige. Skolen kanlave forandringer på materialet indeholdt på dens hjemmeside, uden at give notits. Skolen giver dog ikke noget løfte om at opdatere disse materialer løbende.

6. Links

Skolen har ikke reviseret alle sider der linkes til fra websiden og er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne andre sider. Brugen af et hvilket som helst link betyder ikke at vi anerkender siden anvendelighed eller niveau. Brugen af sådanne linkede hjemmesider er op til brugeren selv.

7. Sidens vilkår og brug tilrettelser

Skolen må revidere og ændrer disse servicevilkår til enhver tid, uden at give notits. Ved at anvende denne hjemmeside, er du enig i at du er bundet til den nuværende formulering af servicevilkårene.

8. Gældende lovgivning

Ethvert lovkrav omkring skolens hjemmeside skal håndteres af ejeren af skolens lokale lov-system, foruden omtanke på konfliken med lov udbydere.